Начало Е-Книги Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА

Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА

Автори: Владимир Димчев

Издател: НСБС

Посещения: 6855

Тип: pdf

ДРМ защита: Да

Демо: преглед

Портфолио: преглед

 

*Цените са с ДДС


Купи

150 BGN

Наеми

80 BGN

  • Информация
  • Съдържание
  • Автор

Настоящият Наръчник е изготвен от Националното сдружение на българските спедитори  (НСБС) в съответствие с стандартите за професионално обучение на спедиторски кадри, дефинирани от Междуна­родната федерация на спедиторските асоциации (FIATA). Тези стандарти определят международното ниво на необходимата професионална компетентност в спедиторската професия.

Чрез различните си категории членове – национални браншови сдружения, индивидуални и асоциирани членове – FIATA представлява спедиторския бранш в 150 държави, като обединява над 40 000 спедитор­ски фирми с общ персонал повече от 8 милиона души.

Със Сертификат на FIATA от 1999 г., подновен през 2012 г., НСБС е упълномощено да организира курсове за професионално обучение и изпити по материала в този Наръчник и да издава на покрилите изисква­нията специалисти оригинална Диплома на FIATA за професионална компетентност в спедиторската професия (FIATA Diploma of Competence in Freight Forwarding).

Дипломата е международно свидетелство за професионална компетентност и се признава от всички спедиторски фирми, които членуват във FIATA директно или чрез своите Национални сдружения в целия свят.

Материа­лът в Наръчника е изцяло преработен и актуализиран през 2015 г. с цел да отговори на новите изисква­ния на FIATA, както и да обхване динамичното развитие в спедиторския бранш.


СЪДЪРЖАНИЕ
 
РАЗДЕЛ 1. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕДИЦИЯТА
 
Глава 1. Ролята на Спедитора в международната търговия
1.1.Различните услуги, извършвани от Спедитора
1.2. Знания и умения, които Спедиторът трябва да притежава
1.3. Разпоредби и изисквания за достъп до спедиторската професия
1.4. Трите правни роли на Спедитора – Пълномощник, Комисионер и Оператор
1.5. Правният статут на Спедитора съгласно Търговския закон на България
1.6. Спедиционният договор – законодателство и практика
1.7. Общи Спедиторски Условия (ОСУ) на НСБС
1.8. Общи Складови Условия (ОСкУ) на НСБС
 
Глава 2. Международната търговия и дейността на Спедитора
2.1. Двустранни, триъгълни, рамкови и бартерни търговски сделки
2.2. Рискове в международната търговия
2.3. Условия на договора между Продавача и Купувача
2.4. Условия на доставката (ToD) - INCOTERMS 2010
2.5. Стоков контрол преди експедиция
2.6. Документи при износа и вноса
2.7. Свидетелство за произход и Сертификат EUR
2.8. Легализирани документи. Освобождаване от задължение (Waiver)
2.9. Платежни условия и процедури
2.10. Плащане чрез рамбурсиране
2.11. Митнически процедури
 
Глава 3. Национални и международни организации
3.1. Национални организации и институции
3.2. Международни организации
3.3. Международни организации в сферата на търговията
3.4. Международни организации в сферата на транспорта
 
Глава 4. Организация на дейността на спедиторската компания
4.1. Видове спедиторски компании
4.2. Функции и дейности на спедиторската компания
4.3. Продажби на услугите, маркетинг и реклама
4.4. Клиентски запитвания и оферти на спедитора
4.5. Изпълнение на спедиторската поръчка
4.6. Стандарти за управление на качеството
 
Глава 5. Финансови и правни изисквания
5.1. Финансово счетоводство
5.2. Оперативна отчетност и отчитане на себестойността
5.3. Оперативна отчетност и вътрешностопанска сметка на компанията
5.4. Фактуриране, цени и тарифи, валутна конверсия
5.5. Управление на риска
5.6. Кредитна политика и кредитен рейтинг
5.7. Правни изисквания в дейността на спедитора
 
Глава 6. Документи и формуляри на ФИАТА
6.1. Документи на ФИАТА
6.2. Формуляри на FIATA
 
Глава 7. Специализирани превози
7.1. Консолидация и групажни превози по суша, море и въздух
7.2. Групажни тарифи
7.3. Превози на тежки и извънгабаритни товари
7.4. Организация на превозите на извънгабаритни и тежки товари
 
Глава 8. Класифицирани стоки
8.1. Опасни стоки
8.2. Хранителни продукти – течни и твърди
8.3. Лесноразваляеми стоки
8.4. Живи цветя и растения
8.5. Живи животни
 
Глава 9. Изисквания към опаковката и маркировката на стоките
9.1. Основни видове транспортни опаковки и тяхното приложение
9.2. Маркиране и етикетиране
9.3. Претегляне и измерване на стоките
9.4. Конверсия обем / тегло(W / M). Обемно и тарифно тегло
9.5. Опаковане и маркиране на опасните стоки
 
Глава 10. Общи знания за транспортната география
10.1. Най-важните региони и държави
10.2. Основни товаропотоци в света
10.3. Транспортна география на външнотърговския стокообмен
10.4. Влияние на физическите и климатични условия
10.5. Часови зони и култури 10.6. Геополитически аспекти на товарния транспорт
10.6. Геополитически аспекти на товарния транспорт
10.7. Стокознание на международната търговия и транспорта
 
РАЗДЕЛ 2. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
 
Глава 1. Увод
 
Глава 2. Правна регламентация на националния и международен автомобилен транспорт
2.1. Изисквания за достъп до професията
2.2. Същност на Конвенция CMR
2.3. Отговорност на превозвача съгласно Конвенция CMR
2.4. Констатиране на щети, рекламации и искове по Конвенция CMR
2.5. Закон за автомобилните превози
2.6. Правни изисквания и ограничения при превозите на стоки по шосе
2.7. Ограничение на работното време на водачите – Конвенция AETR
2.8. Двустранни Спогодби за международните превози по шосе
2.9. Автомобилни превози на тежки и извънгабаритни товари
 
Глава 3. Превози на опасни товари
3.1. Основни правила при превоз на опасни товари
3.2. Изисквания към документите
3.3. Отговорности на превозвача
3.4. Отговорности на Спедитора
 
Глава 4. Основни типове превозни средства за транспорт на стоки по шосе
4.1. Класификация на товарните автомобили
4.2. Бордови камиони и автокомпозиции
4.3. Автомобили за превоз при контролирана температура
4.4. Самосвални и други типове автомобили
4.5. Автомобили за превоз на тежки и извънгабаритни товари (ИТТ)
 
Глава 5. Интермодални превози шосе-вода и шосе-железница
5.1. Интермодални превози шосе – вода – шосе
5.2. Комбинирани превози шосе - жп - шосe
5.3. Ценообразуване при интермодалните превози
 
Глава 6. Транспорт на стоки при контролиран температурен режим
6.1. Спогодба ATP
 
Глава 7. Товарителници и придружаващи документи
7.1. Документи, придружаващи стоката при автомобилен превоз
7.2. Групажни тарифи
7.3. Превози на тежки и извънгабаритни товари
7.4. Организация на превозите на извънгабаритни и тежки товари
 
Глава 8. Договор за превоз на стоки по шосе
8.1. Превози на комплектни товари (Full Trailer Loads, FTL)
8.2. Превози на частични товари (partial loads)
8.3. Групажни превози (Less than Trailer Load, LTL)
8.4. Сключване и изпълнение на договора за превоз
 
Глава 9. Митнически режим на международните автомобилни превози на стоки
9.1. Конвенция TIR и Карнет TIR
9.2. Конвенция ATA и Карнет ATA
9.3. Конвенция за общ транзит
 
Глава 10. Ценообразуване
10.1. Ценообразуване при частичните товари
10.2. Ценообразуване при групажните превози
 
Глава 11. География на международните автомобилни превози в Европа и България
11.1. Международните автомобилни превози за и от България
 
РАЗДЕЛ 3. МОРСКИ ТРАНСПОРТ
 
Глава 1. Увод
 
Глава 2. Международни организации, регулиращи превозите по море
2.1. Хагски Правила (Hague Rules)
2.2. Правила Хага-Висби (Hague-Visby Rules)
 
Глава 3. Международни правни норми
3.1. Хагски Правила (Hague Rules)
3.2. Правила Хага-Висби (Hague-Visby Rules)
3.3. Хамбургски Правила (Hamburg Rules)
3.4. Ротердамски Правила (Rotterdam Rules)
3.5. Отговорност на морския превозвач при превози за / от САЩ
 
Глава 4. Разпоредби за превозите на опасни товари по море – IMDG Code
4.1. Класификация на опасните товари съгласно IMDG Code
4.2. Опаковане и маркиране на опасните товари
4.3. Документи за опасните товари
4.4. Разпоредби за транспорта на опасните товари съгласно IMDG Code
4.5. Отговорност на Спедитора при транспорта на опасни товари
 
Глава 5. Общи изисквания към опаковката и маркировката на стоките
5.1. Роля на Спедитора
5.2. Изисквания към и избор на транспортна опаковка
5.3. Основни видове транспортни опаковки и тяхното приложение
5.4. Видове маркировка и изисквания
5.5. Измерване на стоковите пратки
5.6. Конверсия обем / тегло (Weight / Measurement Conversion, W/M)
 
Глава 6. Организационни форми на морските превози на стоки
6.1. Линейно корабоплаване
6.2. Контейнерни морски линии
6.3. Трампово корабоплаване
6.4. Видове чартъри
6.5. Договорен процес при чартирането
6.6. РО-РО превози – линейни и трампови
 
Глава 7. Основни типове товарни кораби
7.1. Кораби за генерални товари
7.2. Кораби за сухи насипни товари (Bulk Carriers)
7.3. Контейнеровозни кораби
7.4. РО-РО кораби и фериботи
7.5. Танкери
7.6. Кораби за превоз на тежки и извънгабаритни товари
7.7. Речно-морски кораби
7.8. Други типове кораби
 
Глава 8. Документи при морския превоз
8.1. Мултимодален прехвърляем коносамент на ФИАТА (FIATA FBL)
8.2. Морска товарителница и Щурманска разписка
 
Глава 9. Чартър (Charter Party, C/P)
9.1. Основни клаузи на чартърите
9.2. Тълкуване на някои важни клаузи в чартърите
9.3. Документи придружаващи стоката
9.4. Обща Авария (General Average)
 
Глава 10. Ценообразуване при морските превози
10.1. Надбавки върху цените и ценови отстъпки
10.2. База на линейните цени
10.3. Ценообразуване при трамповите превози
10.4. Цени при тайм-чартърите
 
Глава 11. Морски пристанища
11.1. Най-важните морски пристанища
11.2. Най-важните пристанища обслужващи България
11.3. Роля на пристанищата в мултимодалните превози в Европа
11.4. Пристанищни механизация и съоръжения
11.5. Пристанищни съоръжения
11.6. География на морския транспорт на стоки
11.7. Най-важните маршрути на морските превози за и от България
 
РАЗДЕЛ 4. РЕЧЕН ТРАНСПОРТ
 
Глава 1. Увод
 
Глава 2. Правен режим на превозите по вътрешни водни пътища в Европа
2.1. Публично-правен режим на превозите по река Дунав
2.1.1. Белградска Конвенция 1948 г
2.1.2. Дунавска Комисия – структура, организация, цели и функции
2.1.3. Важни нормативни документи, разработени и внедрени от Дунавската Комисия
2.2. Публично-правен режим на превозите по река Рейн
2.2.1. Манхаймска Конвенция и промените й
2.2.2. Рейнска Комисия – структура, организация, цели и функции
2.2.3. Важни нормативни документи, разработени и внедрени от Рейнската Комисия
2.3. Разпоредби на Европейския Съюз, касаещи превозите по вътрешни водни пътища
2.4. Договор за международен превоз по вътрешните водни пътища на Европа
2.4.1. Будапещенска Конвенция CMNI от 1999 г.
2.4.2. Братиславски Съглашения
2.5. Конвенция ADN за международен превоз на опасни стоки по вътрешни водни пътища
2.5.1. Резюме на съдържанието на Конвенция ADN
2.5.2. Класифициране на опасните стоки
2.5.3. Опаковане и маркиране на опасните стоки
2.5.4. Транспорт на опасни стоки по вътрешните водни пътища
2.6. Транспортни операции по вътрешните водни пътища на Европа
2.6.1. Общи търговски условия за превозите на стоки по река Дунав и по река Рейн
2.6.2. Типове транспортни компании, извършващи превози по реките Рейн и Дунав
 
Глава 3. Типове кораби, използвани за превозите по вътрешни водни пътища в Европа
3.1. Класификация на корабите според задвижването им и обсега им на плаване
3.2. Класификация на корабите според вида на превозваните товари
3.2.1. Кораби за превоз на неконтейнеризирани генерални товари
3.2.2. Контейнеровозни кораби
3.2.3. Кораби за превоз на леки и тежки насипни товари
3.2.4. Кораби за превоз на течни и втечнени товари
3.2.5. Речни РО-РО кораби и фериботи
3.2.6. Речни кораби за специални цели
3.2.7. Многоцелеви речни кораби
3.3. Изисквания към стабилитета на речните кораби
 
Глава 4. Общи изисквания към опаковката и маркировката на стоките
4.1.Транспортни документи
4.1.1. Коносамент
4.1.2. Речна товарителница
4.1.3. Чартър (Charter Party)
4.2. Документи придружаващи стоката
 
Глава 5. Ценообразуване при превозите по вътрешни водни пътища
5.1.Фактори, определящи размера на навлото при превоза по вътрешни водни пътища 5.2. Тарифиране и тарифно тегло
5.2.1. Определяне на тарифното тегло на товара
5.2.2. Тарифиране по река Дунав
5.2.3. Тарифиране по река Рейн
5.3. Надбавки върху основното навло
5.4. Фрахтов пазар на превозите по река Дунав и река
Рейн
 
Глава 6.География на вътрешните водни пътища в Европа
6.1. Плавателни водни пътища в Европа
6.1.1. Европейската мрежа от плавателни вътрешни водни пътища
6.1.2. География и навигационни характеристики на реките Рейн, Дунав, Волга и Дон
6.1.3. Природни фактори, които възпрепятстват или ограничават корабоплаването по вътрешните водни пътища
6.2. Шлюзове, мостове и канали
6.2.1. Шлюзове и ограничаващата им роля при корабоплаването
6.2.2. Мостове и ограничаващата им роля при корабоплаването
6.2.3. Роля на речните притоци и изкуствените канали
6.3. Пристанища
6.3.1. Видове вътрешни пристанища в Европа – речни и речно-морски
6.3.2. Изисквания към инфраструктурните връзки и оборудването на речните пристанища
6.3.3. Най-важните речни пристанища в Европа
6.3.4. Българските речни пристанища
 
РАЗДЕЛ 5. КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ
 
Глава 1. Увод
 
Глава 2. Технология на контейнерните превози
2.1. Видове оператори на контейнерни превози. NVOCC
2.2. Наемане на контейнери
 
Глава 3. Контейнеровозни кораби
3.1. Видове и поколения контейнеровозни кораби
 
Глава 4. Контейнерни терминали
4.1. Транспортни връзки на основните морски терминали
4.2. Вътрешни контейнерни терминали и депa
 
Глава 5. Видове контейнери и тяхната спецификация
5.1. Най-разпространените ISO контейнери
5.2. Ограничение на товароносимостта на контейнерите
5.3. Система на ISO за идентифициране на контейнерите
5.4. Изисквания и процедури при контейнеризацията на стоките
5.5. Контейнеризиране на специални товари
 
Глава 6. Транспортни документи
6.1. Документи, придружаващи стоката
6.2. Видове документи за мултимодален транспорт
6.3. Отговорност на Мултимодалния Контейнерен Оператор
 
Глава 7. Ценообразуване
7.1. Видове навла за морски превоз на контейнери
7.2. Разпределение на силите в морските контейнерни превози
7.3. Конюнктура на пазара на контейнерните превоз
7.4. Типове договори и услуги при превозите на контейнери
 
Глава 8. География на контейнерните товаропотоци
8.1. Най-важните контейнерни пристанища и терминали
8.2. Морски контейнерни терминали в България
8.3. Транспортни и разпределителни системи
 
РАЗДЕЛ 6. МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ
 
Глава 1. Увод
 
Глава 2. Общи знания за мултимодалния транспорт
2.1. Предимства на мултимодалните превози
2.2. Предпоставки за развитие на мултимодалния транспорт
 
Глава 3. Правната рамка на мултимодалния транспорт
3.1. Международни Конвенции
3.2. Опити за създаване на обща правна рамка
3.3. Правила на UNCTAD и ICC
 
Глава 4. Видове мултимодален транспорт
4.1. Превози вътрешни водни пътища – море
4.2. РО-РО и фериботни превози шосе – море/река
 
Глава 5. Комбинирани превози шосе - жп - шосе
5.1. Придружавани и непридружавани комбинирани превози
5.2. Оператори и направления на комбинираните превози
5.3. Ценообразуване при комбинираните превози
 
Глава 6. Видове мултимодални транспортни оператори (МТО)
6.1. Търговски и оперативни взаимоотношения на МТО
 
Глава 7. Документи при мултимодалния транспорт
7.1. Транспортни документи за мултимодален превоз
7.2. Отговорност на МТО
7.3. Отговорност на МТО при превозите за и от САЩ
7.4. Отговорност на подизпълнителите към МТО
 
Глава 8. Планиране и експедиране на пратки по вноса
8.1. Вид транспорт, транспортните разходи и срок на доставка
8.2. Договаряне с подизпълнители
8.3. Оперативните процедури и формалности
 
Глава 9. Планиране и експедиране на пратки по износа
9.1. Оперативни процедури
 
Глава 10. Проектна спедиция (Project Forwarding)
10.1. Транспортен търг
10.2. Избор на превозни средства
10.3. Административни и фискални изисквания
 
Глава 11. Алтернативни транспортни решения
11.1. Aлтернативните възможности и разходи за превоз
11.2. Предотвратяване на рисковете при превоза
 
Глава 12. Ценообразуване при мултимодалните превози
 
РАЗДЕЛ 7. ОПАСНИ ТОВАРИ
 
Глава 1. Увод
 
Глава 2. Превоз на опасни товари по шосе
2.1. Класификация на опасните товари спрямо
2.2. Основни правила при транспорта на опасните вещества
2.3. Опасности при превоз на веществата от различните класове
2.4. Опаковане, маркиране и етикиране
2.5. Сигнализация на превозните средства
2.6. Превоз, товарене, разтоварване и обработка
2.7. Изключения от разпоредбите на ADR
 
Глава 3. Превоз на опасни товари с железопътен транспорт
3.1. Класификация на опасните товари съгласно RID
3.2. Опаковане, маркиране и транспорт
3.3. Права, задължения и отговорности
3.4. Общи задължения за безопасност и сигурност
 
Глава 4. Превоз на опасни товари с въздушен  транспорт
4.1. Класификация на опасните товари съгласно IATA DGR
4.2. Идентификация на опасните товари съгласно IATA DGR
4.3. Опаковане, маркиране и етикиране съгласно IATA DGR
4.4. Отговорности на страните при превоза на опасни товари
4.5. Документи при превоз на опасни товари по въздух
4.6. Изисквания за транспорта на опасните товари
 
Глава 5. Превоз на опасни товари с морски транспорт
5.1. Класификация на опасните товари съгласно IMDG Code
5.2. Опаковане, маркиране и етикетиране
5.3. Документи за опасните товари
5.4. Разпоредби за превозите на опасните товари
5.5. Отговорност на спедитора
 
Глава 6. Превоз на опасни товари по ВВП
6.1. Класификация, опаковка и маркировка
 
Глава 7. Складиране на опасни товари
7.1. Оборудване на складови помещения за ОХВ.
7.2. Знаци и символи за обозначаване
7.3. Съвместимо складиране
 
РАЗДЕЛ 8. ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ
 
Глава 1. Увод
 
Глава 2. Обща информация за застраховките
2.1. Основни застрахователни понятия и термини
2.2. Покрити и изключени застрахователни рискове
2.3. Лимит на застрахователното покритие
 
Глава 3. Отговорности в дейността на спедитора и тяхното застраховане
3.1. Застраховане на професионалната отговорност
3.2. Застраховка при издаване на FIATA FBL
3.3. Застраховане на общата търговска и продуктова отговорност
3.4. Застраховане на общата гражданска отговорност
3.5. Други застраховки на спедиторската компания
3.6. Управление на рисковете
 
Глава 4. Отговорност и застраховки на превозвачите
4.1. Автомобилни превозвачи
4.2. Въздушни превозвачи
4.3. Железопътни превозвачи
4.4. Морски превозвачи
4.5. Превозвачи по ВВП на Европа
4.6. Отговорност и застраховки на другите оператори
 
Глава 5. Транспортни (Карго) застраховки
5.1. Застрахователни полици за Карго застраховка
5.2. Лондонски Институтски Карго Клаузи
 
Глава 6. Основни видове и степени на транспортните застраховки
6.1. Действия за предотвратяване на застрахователни събития
6.2. Действия при възникване на застрахователно събитие
 
Глава 7. Застрахователни аспекти на Общата Авария

Владимир Димчев

Г-н Владимир Димчев е с 40 год. професионален опит в областта на международния транспорт, спедицията и 3Р логистиката, с голям принос за изграждането на НСБС (зам. председател и председател от 1992 до 2000 г.) Неговият професионален опит започва в „Карго чартъри“ Булеър. В СО-МАТ мениджър „Международен мултимодален транспорт“, „Бизнес развитие“ и управител на IBTC в Иран. Съдружник в и управител на Вектра ООД (1990 – 2009 г.), мениджър за България на Royal Frans Maas Group NV и на DSV AS.

 

X

Необходимо е да имате потребителски акаунт за да влезете в системата


Вход

Регистрация

Успешно добавихте продукт в кошницата


Продължи с пазаруването
Виж направените поръчки

Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм